Vergunning

Bouw of verbouwplannen? Een omgevingsvergunning nodig?

Omgevingsvergunning voor bouwen
Gaat u bouwen of verbouwen, dan heeft u in principe een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. De omgevingsvergunning is aan te vragen via het Omgevingsloket online. In een aantal situaties is deze vergunning niet vereist, bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud of het (onder bepaalde voorwaarden) plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. In dat geval mag er vergunningvrij gebouwd worden.

 

Bouwen in de buurt van water
Bij de bouw in de buurt van water of een waterkering kan toestemming nodig zijn van het Waterschap, ook als er geen omgevingsvergunning nodig is. Als u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met het Waterschap.

Meldingsplicht en vergunning bij slopen
Voor slopen bestaan een meldingsplicht en een vergunningplicht. De meldingsplicht komt uit het Bouwbesluit 2012. Als een gebouw gesloopt moet worden, moet de sloper dit melden bij de gemeente als er bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt of als ook asbest verwijderd moet worden. In geval van asbestverwijdering bij sloop bestaan nog enkele situaties waarbij bedrijven een vrijstelling van de meldingsplicht hebben. Daarnaast is er soms ook een vergunning nodig, bijvoorbeeld op grond van het bestemmingsplan en de monumentenwetgeving. U kunt bij uw gemeente of via de Vergunningcheck van het Omgevingsloket online nagaan of u een omgevingsvergunning of melding voor slopen nodig heeft.

Omgevingsvergunning andere activiteiten
Naast een omgevingsvergunning voor bouwen en slopen is mogelijk ook een vergunning of melding nodig om: een gebouw brandveilig te gebruiken, bijvoorbeeld als kinderen, gehandicapten, zieken of ouderen in het gebouw worden opgevangen; een boom te kappen; een monument te wijzigen; openbare grond te gebruiken, bijvoorbeeld als u tijdens de bouw of een verbouwing een steiger op de stoep wilt plaatsen. Voor al deze activiteiten kunt u in een keer een vergunning aanvragen of een melding doen via Omgevingsloket online. U kunt niet alles melden via het Omgevingsloket. Alleen meldingen op grond van landelijke regelgeving (brandveilig gebruik en slopen) zijn in het loket verwerkt. Voor andere meldingen kunt u rechtstreeks naar de gemeente.

Omgevingsvergunning online Vergunningcheck
Via de Vergunningcheck van het Omgevingsloket online is eenvoudig na te gaan of er voor een bouwplan een omgevingsvergunning nodig is en zo ja welke. Dat kan ook met de iPhone-applicatie Vergunning. Via deze applicatie kunt u niet nagaan of voor andere bouwactiviteiten zoals slopen of kappen een vergunning nodig is. Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente. Die kan aangeven voor welke activiteiten een vergunning of melding nodig is.

Plannen om te (ver)bouwen
Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder andere te maken hebben met veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. Bijvoorbeeld met bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen moeten aan deze regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is.

Procedure bij plannen om te verbouwen
Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voordat u een vergunning kunt aanvragen, moet u eerst kijken of uw bouwplannen passen binnen het bestemmingsplan, de welstandseisen en bouwverordening van de gemeente.

Rekening houden met bestemmingsplan gemeente
Als u wilt (ver)bouwen moet u rekening houden met het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben. Als de gemeente voor een bepaald gebied geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht, kan voor dat gebied een beheersverordening worden vastgesteld. Het bestemmingsplan en de beheersverordening zijn bij de gemeente in te zien.

Toetsen aan bestemmingsplan
Over het algemeen moet het bouwplan passen in het bestemmingsplan van de gemeente. De gemeente toetst dit bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Als er vergunningvrij gebouwd mag worden, hoeft het bouwplan in de meeste gevallen niet in het bestemmingsplan te passen. Behalve als het gebouw een andere bestemming krijgt. Bijvoorbeeld als er een kapperszaak komt in de aanbouw van de woning.

Rekening houden met welstandseisen gemeente
In de welstandsnota heeft de gemeenteraad de voorwaarden vastgelegd waaraan een bouwplan moet voldoen, zodat het op te richten bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving. De gemeente legt zo concreet mogelijk vast welke welstandseisen voor welke gebieden en welke gebouwen gelden.

Wel of niet toetsen aan welstandseisen
Als er voor de bouw of verbouwing een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is, toetst de gemeente het bouwplan aan de welstandseisen. Daarbij kan ze advies vragen aan de welstandscommissie, maar het hoeft niet. Als de vergunning niet nodig is, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Dit betekent niettemin dat het bouwplan qua uiterlijk niet sterk mag afwijken van redelijke eisen van welstand. Wilt u iets bijzonders bouwen, dan kan u hierover het beste contact opnemen met de gemeente. Als de gemeente geen welstandsnota heeft opgesteld, dan kan de gemeente de plannen ook niet op welstand beoordelen en vindt er dus geen toetsing plaats. Het is altijd verstandig eerst met de omwonenden te overleggen.

Rekening houden met bouwverordening gemeente
Bouwplannen moeten ook voldoen aan de bouwverordening van de gemeente. Ga bij de gemeente na of het bouwplan voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening. Het aantal onderwerpen dat in de bouwverordening is geregeld, is na de invoering van de nieuwe Woningwet en het Bouwbesluit 2012 verminderd. Er zijn nog 3 voorschriften over: stedenbouwkundige voorschriften; voorschriften om bouw op verontreinigde bodem te voorkomen; procedurele welstandsvoorschriften. Op termijn worden ook deze onderwerpen in andere regelgeving opgenomen en verdwijnt de bouwverordening.

Bouwvoorschriften
Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor de bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de Rijksoverheid bouwvoorschriften die er voor zorgen dat bouwwerken kwalitatief goed zijn. Alle gebouwen moeten aan deze voorschriften voldoen. Als u heeft gekeken naar het bestemmingsplan, de welstandseisen en bouwverordening van de gemeente, kijkt u aan welke bouwvoorschriften u moet voldoen.

Bouwvergunningen
Wilt u gaan bouwen of verbouwen dan moet u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Binnen een omgevingsvergunning kunnen verschillende vergunningen aangevraagd worden . Zoals de bekende bouwvergunning, maar ook de aanlegvergunning, bestemmingsplan ontheffing, gebruiksvergunning, inritvergunning, milieuvergunning, monumentenvergunning, reclamevergunning, sloopvergunning etc.

Vergunningvrij bouwen
In sommige gevallen kunt u vergunningvrij bouwen. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud zoals schilderwerk of gevelonderhoud of als u een kleine dakkapel aan de achterkant van de woning wil.

Buren, hinder en lawaai (burenrecht)
Buren hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Uitgangspunt daarbij is dat buren elkaar geen hinder mogen toebrengen, bijvoorbeeld door zonlicht weg te nemen, trillingen te veroorzaken of stank te verspreiden. Daarom is het verstandig om de (ver)bouwplannen met de buren te bespreken. De rechten en plichten van buren vallen onder het burenrecht dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (boek 5 titel 4 Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven).

Overleg met buren over (ver)bouwplannen
Om problemen te voorkomen, is het raadzaam vooraf met buren over de (ver)bouwplannen te overleggen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Mochten de buren problemen met de plannen hebben, bekijk dan samen of er een oplossing is waar beide partijen tevreden mee zijn. Buren die er onderling niet uitkomen, kunnen juridisch advies inwinnen bij het Juridisch Loket
De hierboven staande tekst en nog meer informatie over de aanvraag omgevingsvergunning is terug te lezen op de site van de www.rijksoverheid.nl.
De klant

Wilt u meer weten, stel uw vragen gerust. Een adviesgesprek bij u op locatie of bij ons op kantoor zijn geheel vrijblijvend en kosteloos.

Nu gratis eerste adviesgesprek, bel Henk op nr. 06 49 77 9069. Of vul geheel vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen contact met u op.