Scholen OPO-R

OPO-R Stichting Openbaar Primair onderwijs Rivierenland De scholen van de stichting verzorgen het openbaar onderwijs in het Rivierenland. Zes van onze scholen zijn gelegen in de gemeente Tiel. Een van deze scholen ligt in het dorp Wadenoijen. In de gemeente Culemborg zijn vijf scholen gelegen. In Tiel heeft de stichting tevens een school voor speciaal basisonderwijs met een regionale functie.

Voor meer informatie zie : https://www.opo-r.nl/

Onderstaande werkzaamheden worden door ons partieel uitgevoerd.

 • Adviseren van de directeur-bestuurder op het gebied van huisvesting; verbouw, nieuwbouw en onderhoud.
 • Signaleren en analyseren van (veranderingen in) lokale en landelijke wet- en regelgeving, dit vertalen naar consequenties voor BasisBuren en adviseren hierover.
 • Binnen centrale kaders leveren van bijdragen aan het huisvestingsbeleid en controleren van de uitvoering.
 • Inventariseren van de informatiebehoefte van de directeur-bestuurder en schooldirecties inzake huisvesting en opstellen van rapportages/overzichten etc.
 • Adviseren aan de directeur-bestuurder over ontwikkeling en uitvoering van plannen voor (ver)bouw van schoolgebouwen en over de (bouw)technische inrichting.
 • Adviseren en ontwikkelen van programma’s van eisen, ontwerp, bestek en begroting, aanbesteding en uitvoering van (ver)bouw.
 • Adviseren over de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan en over de technische en functionele staat van onderhoud van de schoolgebouwen.
 • Adviseren over het energie- en klimaatbeheer.
 • Adviseren over de gezondheids-, milieu- en veiligheidsaspecten van de schoolgebouwen.
 • Uitvoeren van diverse werkzaamheden op het terrein van onderwijshuisvestingsvoorzieningen.
 • Bijdragen aan en begroten van de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP), jaarlijks actualiseren daarvan en de MJOP afstemmen in de meerjaren- en jaarbegroting met de controller.
 • (Laten) uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudsplanning na en in overleg met directeur-bestuurder en schooldirecteuren.
 • Evalueren van functioneel en technisch onderhoud van de gebouwen, als onderdeel van het integraal (school)bestuurlijk huisvestingsplan.
 • Opvragen van offertes, verstrekken van (ver)bouwopdrachten en opstellen en bewaken van leveringsvoorwaarden en prijs- en budgetafspraken.
 • Toezicht houden (dan wel daarvoor zorgdragen) op de uitvoering van projecten en deelnemen aan bouwvergaderingen.
 • Overleggen met architect, projectleiders, aannemers, onderhoudsbedrijven en andere partijen tijdens projecten en adviseren en informeren van de directeur-bestuurder over de voortgang en bij calamiteiten.
 • Ervoor zorgdragen dat aannemers en derden afgesproken werkzaamheden uitvoeren binnen gestelde voorwaarden/termijnen/budgetten.
 • Aanvragen van de noodzakelijke vergunningen.
 • Verzorgen van en toezien op de uitvoering van energie- en klimaatbeheer, Arbo taken, beveiliging en bewaking en de gebruiksvergunning van schoolgebouwen en deelnemen aan overleggen hierover.
 • Geven van technische adviezen.