Scholen Basis-Buren

BasisBuren verzorgt openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs in de gemeente Buren en bestaat uit 13 scholen. De organisatie heeft ongeveer 1.600 leerlingen, 140 medewerkers. Voor meer informatie zie: http://basisburen.nl/

Onderstaande werkzaamheden worden door ons uitgevoerd.

 • Adviseren van de directeur-bestuurder op het gebied van huisvesting; verbouw, nieuwbouw en onderhoud.
 • Signaleren en analyseren van (veranderingen in) lokale en landelijke wet- en regelgeving, dit vertalen naar consequenties voor BasisBuren en adviseren hierover.
 • Binnen centrale kaders leveren van bijdragen aan het huisvestingsbeleid en controleren van de uitvoering.
 • Inventariseren van de informatiebehoefte van de directeur-bestuurder en schooldirecties inzake huisvesting en opstellen van rapportages/overzichten etc.
 • Adviseren aan de directeur-bestuurder over ontwikkeling en uitvoering van plannen voor (ver)bouw van schoolgebouwen en over de (bouw)technische inrichting.
 • Adviseren en ontwikkelen van programma’s van eisen, ontwerp, bestek en begroting, aanbesteding en uitvoering van (ver)bouw.
 • Adviseren over de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan en over de technische en functionele staat van onderhoud van de schoolgebouwen.
 • Adviseren over het energie- en klimaatbeheer.
 • Adviseren over de gezondheids-, milieu- en veiligheidsaspecten van de schoolgebouwen.
 • Uitvoeren van diverse werkzaamheden op het terrein van onderwijshuisvestingsvoorzieningen.
 • Bijdragen aan en begroten van de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP), jaarlijks actualiseren daarvan en de MJOP afstemmen in de meerjaren- en jaarbegroting met de controller.
 • (Laten) uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudsplanning na en in overleg met directeur-bestuurder en schooldirecteuren.
 • Evalueren van functioneel en technisch onderhoud van de gebouwen, als onderdeel van het integraal (school)bestuurlijk huisvestingsplan.
 • Opvragen van offertes, verstrekken van (ver)bouwopdrachten en opstellen en bewaken van leveringsvoorwaarden en prijs- en budgetafspraken.
 • Toezicht houden (dan wel daarvoor zorgdragen) op de uitvoering van projecten en deelnemen aan bouwvergaderingen.
 • Overleggen met architect, projectleiders, aannemers, onderhoudsbedrijven en andere partijen tijdens projecten en adviseren en informeren van de directeur-bestuurder over de voortgang en bij calamiteiten.
 • Ervoor zorgdragen dat aannemers en derden afgesproken werkzaamheden uitvoeren binnen gestelde voorwaarden/termijnen/budgetten.
 • Aanvragen van de noodzakelijke vergunningen.
 • Verzorgen van en toezien op de uitvoering van energie- en klimaatbeheer, Arbo taken, beveiliging en bewaking en de gebruiksvergunning van schoolgebouwen en deelnemen aan overleggen hierover.
 • Geven van technische adviezen.